La nostra escola

El CEIP Son Juny és un centre d’Educació Infantil i Primària.

La llengua vehicular i d’ensenyament del centre és la llengua catalana.

Intentam treballar segons uns principis metodològics on l’infant elabora els seus aprenentatges a partir del que ja sap. El/la mestre/a actua com a guia, orientador, facilitador del treball, motivador, creador de problemes… Aquesta metodologia es basa en els següents principis:

 • L’activitat de l’infant entesa a dos nivells:
  • mental (reflexionar, analitzar, sintetitzar, comparar…)
  • física (observar, manipular, moure’s, parlar, tocar…)
 • Aprenentatge:
  • significatiu
  • funcional i útil
  • motivador
 • Consciència del procés d’aprenentatge

 • Atenció a la diversitat

 • Autonomia de l’alumne/a

El centre edita cada curs una agenda escolar per als alumnes adaptada a les característiques específiques del centre.

Per a necessitats específiques d’orientació pedagògica i escolar comptam amb la intervenció quinzenal d’una especialista de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica de la Conselleria, una mestra de Pedagogia Terapèutica i una d’Audició i Llenguatge.

Per atendre necessitats socio-econòmiques d’alumnes i famílies podem recórrer als Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla.

Relació amb l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Joan és el responsable dels serveis de manteniment, neteja i vigilància de les instal.lacions escolars.

Cada curs atorga al centre una ajuda econòmica per a la realització de diverses activitats complementàries i per a l’adquisició d’equipament i material escolar.