Espai Josep Roig

QUÈ ÉS I QUÈ SIGNIFICA AQUEST ESPAI?

L’hort del CEIP Son Juny sempre ha estat un espai d’aprenentatge per tot l’alumnat, especialment promogut per Don Pep, en Josep Roig Bauzà, víctima de la COVID-19 l’abril de 2020.

En Pep va ser director del centre durant més de 30 anys, ha estat el mestre de moltes generacions de santjoaners i santjoaneres i ha espargit la seva saviesa en diversos col·lectius del poble. En definitiva, ha deixat una petjada vital a aquest centre i a tota la comunitat educativa.

L’hort era un espai molt present en la seva realitat educativa i és per això que s’ha volgut homenatjar la seva incansable tasca com a docent amb la millora d’aquest mateix lloc.

Durant els mesos de l’estiu del 2020 es va programar i realitzar la reforma amb l’ajuda de voluntaris i voluntàries per crear l’ESPAI JOSEP ROIG: un camp d’aprenentatge obert, variat i flexible amb diferents espais dedicats a l’observació, l’experimentació i la reflexió.

 

QUÈ S’HI POT FER, A L’ESPAI JOSEP ROIG?

Com en qualsevol espai d’aprenentatge, s’hi poden desenvolupar infinitat de pràctiques educatives emprant diverses estratègies metodològiques.

El ventall de possibilitats és molt ampli, ja que l’espai compta amb diverses zones dedicades a l’observació, l’experimentació i la reflexió. No obstant això, cal tenir present la importància de programar didàcticament les sessions que s’hi vulguin realitzar a partir d’una base consolidada, que parteix de les línies pedagògiques que descriuen aquest mateix centre, les quals en Pep va traçar.

És per això que en les activitats que s’hi realitzin, ja siguin periòdiques o permanents, cal que segueixin una sèrie de directrius pedagògiques necessàries per al bon funcionament de l’Espai Josep Roig. 

Aquestes activitats tenen una plantilla per poder ser enregistrades i programades per tal d’agilitzar l’ús d’aquest espai a tot el claustre. 

Exemples d’aquestes activitats són: 

 • activitats de sembrar plantes d’hort, aromàtiques, …
 • activitats d’anatomia, fisiologia i etologia animal i vegetal
 • activitats de meteorologia
 • activitats orals de reconeixement de vocabulari, activitats de recitació de glosses, poemes…
 • activitats d’exploració de silenci
 • activitats d’observació i registre
 • activitats relacionades amb el dibuix al natural, dibuix d’activació de la memòria, altres activitats relacionades amb la plàstica i la botànica
 • activitats de composició matemàtica com els mandales

 

QUINES SÓN AQUESTES DIRECTRIUS PEDAGÒGIQUES?
Partim d’una metodologia activa i innovadora que permeti  la revalorització del treball manual, al mateix temps que el desenvolupament d’habilitats socials i un treball relacionat amb els valors.

 • VALORS: és un dret fonamental de tots infants poder rebre una educació de qualitat. Per això, el/la mestre/a ha de garantir en tot moment que tothom gaudeixi i apliqui els valors de:
  • Igualtat: tots els nins i nines són iguals amb drets i deures, independentment de les seves característiques físiques, culturals, socials… Per tant, tothom ha de tenir exactament les mateixes oportunitats d’aprenentatge.
  • Respecte: cap a tots els individus i cap a tots els éssers vius; això significa respectar les diferències individuals de cada un/a i fins i tot, que siguin valorades positivament. L’empatia i la tolerància han de ser presents en tota la pràctica educativa.

En conclusió, sigui quina sigui la pràctica educativa que es durà a terme a l’Espai Josep Roig, sempre s’ha de regir per la bona coordinació i cooperació, tant entre els docents com entre l’alumnat. Tothom s’hi ha de sentir inclòs; per això, tothom ha de poder participar activament i també, tothom ha de tenir oportunitat de progressar i aprendre. Serà el/la mestre/a l’encarregat/da de garantir l’aplicació d’aquests valors.

 • ROL DEL/DE LA MESTRE/A: L’Espai Josep Roig no és un espai d’esbarjo durant una sessió lectiva. És per això que és molt important que les activitats que s’hi duguin a terme estiguin ben programades. El/la mestre/a sempre ha de tenir un paper actiu, encara que l’estratègia metodològica triada per aquella sessió tengui en compte l’infant com a únic protagonista de l’aprenentatge. El docent ha de guiar en tot moment, proposar nous reptes mentals i observar activament durant qualsevol sessió.
 • ROL DE L’ALUMNAT: L’alumnat ha de ser protagonista de l’aprenentatge. Cal que coneguin els objectius que s’esperen assolir en cada sessió.
 • NORMES DE L’ESPAI: Com ja s’ha esmentat, no és un espai d’esbarjo durant les hores lectives, sinó que és un espai d’aprenentatge obert i dissenyat perquè tothom en pugui gaudir.

Tots  els  mestres i  l’alumnat ha de conèixer les normes abans d’entrar-hi i les ha d’aplicar. Les normes s’han de descriure amb els mateixos alumnes.

 • NORMES I LÍMITS:
  • Dins l’espai de l’hort no podem córrer, hi ha eines, pedres, maressos,.. que no són adients per córrer, ni per afavorir el treball de concentració.
  • Parlam als companys amb respecte i amb un to de veu normal o fluix, per tal d’evitar renous que destorbin l’observació de la fauna (ocells, tudons, tórtores, mèl·leres, …).
  • Per emprar eines de ferro (xapeta, rastrell, càvec,… ) hem d’estar a una distància d’un metre.
  • Els infants que no poden seguir les normes o  les instruccions dels adults,  no poden seguir dins  l’espai, han de marxar i anar amb el seu tutor/a corresponent.
  • Dins l’espai s’han d’emprar botes. Aquest és el calçat més adient per protegir-se el peus i també per no embrutar-se.
  • Quan s’acaba  una  tasca els materials i eines  es recolleixen al lloc pertinent.
 • EL MATERIAL: Tornant fer referència als valors de igualtat i respecte descrits anteriorment, l’alumnat ha d’entendre que tot el material és de tothom, i tothom té el mateix dret i el mateix deure d’emprar-lo amb cura i amb consciència, així com també, de desar-lo de la mateixa manera. El mestre haurà de mostrar com s’utilitza cada material, a on el podem trobar i a on i com el podem arraconar.
 • LA METODOLOGIA: Es pretén que prevalgui l’educació viva. Es basa en un desenvolupament integral, és a dir, que engloba totes les capacitats humanes des de diferents àmbits (cognitius, físics, emocionals, espirituals…). Aquest enfocament metodològic cerca respectar els estadis de desenvolupament de cada una de les etapes evolutives que cada infant ha de transitar. 
 • LA IMPORTÀNCIA DE L’ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ: A l’Espai Josep Roig s’hi ha dissenyat un lloc d’assemblea amb l’objectiu que es pugui dedicar sempre un temps de la sessió a reflexionar i a aprendre conjuntament amb les aportacions de tots els companys i companyes. 

Així doncs, es pretén que la sessió es divideixi en: 

 1. INTRODUCCIÓ: Explicar què és aquest espai i quin és l’objectiu de la sessió.
 2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 3. CLOENDA: Reflexionar sobre el que hem après.

 

L’Espai Josep Roig representa per a l’escola de Son Juny i pel poble de Sant Joan un espai educatiu de contacte amb la natura, d’experimentació, d’observació, de reflexió i de memòria a la figura del mestre Josep Roig i a les línies pedagògiques que ell va traçar.