El centre

La nostra escola

El CEIP Son Juny és un centre d’Educació Infantil i Primària.

La llengua vehicular i d’ensenyament del centre és la llengua catalana.

Intentam treballar segons uns principis metodològics on l’infant elabora els seus aprenentatges a partir del que ja sap. El/la mestre/a actua com a guia, orientador, facilitador del treball, motivador, creador de problemes… Aquesta metodologia es basa en els següents principis:

 • L’activitat de l’infant entesa a dos nivells:
  • mental (reflexionar, analitzar, sintetitzar, comparar…)
  • física (observar, manipular, moure’s, parlar, tocar…)
 • Aprenentatge:
  • significatiu
  • funcional i útil
  • motivador
 • Consciència del procés d’aprenentatge

 • Atenció a la diversitat

 • Autonomia de l’alumne/a

El centre edita cada curs una agenda escolar per als alumnes adaptada a les característiques específiques del centre.

Per a necessitats específiques d’orientació pedagògica i escolar comptam amb la intervenció quinzenal d’una especialista de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica de la Conselleria, una mestra de Pedagogia Terapèutica i una d’Audició i Llenguatge.

Per atendre necessitats socio-econòmiques d’alumnes i famílies podem recórrer als Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla.

Relació amb l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Joan és el responsable dels serveis de manteniment, neteja i vigilància de les instal.lacions escolars.

Cada curs atorga al centre una ajuda econòmica per a la realització de diverses activitats complementàries i per a l’adquisició d’equipament i material escolar.

Trets d’identitat

El Col·legi Públic Son Juny, de Sant Joan, constitueix una comunitat educativa pública i laica dintre de la comarca del Pla de Mallorca. S’hi imparteixen: l’etapa d’educació infantil-2n cicle (de 3 a 5 anys) i l’etapa d’educació primària (de 6 a 12 anys). Aquest centre està adscrit a l’Institut d’Educació Secundària de Sineu.

El principal objectiu del nostre centre és donar una educació íntegra com a persones contemplant tots els àmbits educatius que capacitin els alumnes per a la participació activa i responsable dins la societat que hauran de viure.

Som una Escola Mallorquina arrelada al nostre entorn socio-cultural. Tenim el català com a llengua vehicular d’estudi i de relació; amb aquesta llengua s’imparteixen totes les àrees a excepció de les de llengua castellana i de llengua anglesa. Treballam per fomentar actituds positives vers la nostra realitat plurisociolingüística, tenint ben present que el català ha de gaudir del mateix status que la resta de les llengües.

La llengua castellana s’introdueix a partir del primer curs d’Educació Primària; la llengua l’anglesa, a partir del primer curs, tres anys, d’educació infantil.

Què volem

 • Prendre consciència i afavorir l’arrelament i la identitat mallorquina dels santjoaners.
 • Crear consciència i estima del nostre territori, que fomenti el treball per a la preservació del medi.
 • Promoure la cooperació front a l’individualisme i a la competitivitat exagerada.
 • Fomentar la coeducació i l’assoliment de postures contràries al sexisme i a les discriminacions racials i culturals.

Tots aquests objectius s’assoliran amb el recolzament i la participació de tots els estaments que formen la comunitat educativa: alumnes, pares/mares, professors/es, personal no docent, administració…

Confessionalitat

El nostre centre es defineix ideològicament com un centre pluralista, significant això l’intent de inculcar a l’infant el respecte envers totes les ideologies i creences perquè pugui formar-se progressivament els seus propis criteris i analitzant la realitat, prendre decisions responsables. Per tant l’escola respectarà totes les posicions i creences i en cap moment prendrà postures d’adoctrinament, sectarisme o proselitisme.

El professorat podrà manifestar la seva opinió personal tant quan els alumnes ho demanin específicament com quan la situació dins l’aula ho requereixi, intentant fer-ho de la manera més objectiva possible.

Seguint la normativa oficial, l’escola oferirà l’ensenyament de religió, sempre dins els marcs legals, a les famílies que ho sol·licitin.

Se celebraran des d’un caire tradicional i popular, les festes que es troben més arrelades dins la societat illenca encara que el seu origen sigui religiós.

Coeducació

D’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l’activitat educativa, l’ensenyament que s’impartesqui als al·lots i les al·lotes serà igual i es desenvoluparà en un marc de coeducació.

Treballarem per a l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe i progressivament intentarem eliminar llenguatges sexistes, postures sexistes, tabús, mites i els rols tradicionals i diferenciats entre home i dona.

Llengua d’instrucció-aprenentatge

L’escola ha d’introduir els alumnes en la realitat social i per això proporcionarà els mitjans necessaris perquè tothom s’integri per igual en la realitat nacional catalana que serà treballada en tots els seus aspectes.

El Català és la llengua d’ensenyament al C.P. Son Juny. És la llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les àrees, excepte a l’àrea de llengua castellana i a la de llengua estrangera. Tots els actes tant escolars com extraescolars es faran en llengua catalana.

L’escola informarà els pares perquè coneguin quins són els principis que regeixen l’ensenyament de la llengua al nostre centre.

Pluralisme i valors

Partim de la realitat bàsica d’una societat plural en el terreny de les idees polítiques, de les tasques socials i de les situacions econòmiques. Creim que la funció de l’escola és la d’orientar i ajudar els nins i nines en el difícil aprenentatge de la convivència i de la solidaritat desenvolupades en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i les seves conviccions, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries.

Modalitat de gestió institucional

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva de tots els estaments que la componen(alumnes, professors i pares)en la seva gestió mitjançant els representants elegits per cada un d’aquests estaments.

És tan important que l’alumne estigui integrat a l’escola com a la família. De fet, el nin ho ha de sentir com una única integració en la realitat social. Per això és imprescindible el diàleg escola-pares a fi d’anar unificant criteris per als alumnes i, al mateix temps, eliminant les possibles tensions que poden resultar perilloses per a l’equilibri psicològic de l’aprenent.

L’educació com a procés integral

La nostra escola entén l’educació com un procés integral que es desenvolupa tot tenint en compte les dimensions individual i social de l’alumne, que cerca el seu desenvolupament i perfeccionament en àmbits diversos: físics, intel·lectual, moral, etc., considerant el conjunt de capacitats i potències de l’alumne. A la vegada, fomentarà la solidaritat i el respecte dels altres i de si mateixos, el sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat i el gust pel treball ben fet.

Línia metodològica

L’escola serà activa. Entenem això com un compromís de fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges.

La nostra actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de cada nin. En l’aspecte instructiu s’intentarà l’adopció de sistemes actius, no autoritaris, que impliquin la participació dels alumnes en el propi procés d’aprenentatge.

Per altra banda, l’ordre i la disciplina que són necessaris per a la vida i el treball escolars no seran entesos ni com una rutina ni com la conseqüència simple de la coerció; abans al contrari, la tasca educativa de l’escola en aquest sentit es basarà en el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.

Anàlisi dels objectius generals

Es divideixen en quatre àmbits: a) pedagògic, b) institucional, c) d’administració, d) de caràcter humà i de serveis.D’ÀMBIT PEDAGÒGIC

1-Potenciar l’aprenentatge autònom per tal que el mestre pugui atendre les necessitats individuals de cada alumne.

2-Quant a continguts, prioritzar l’adquisició de procediments que facilitin l’aprenentatge autònom.

3-Potenciar els diferents tipus de llenguatge com a eines de comunicació i d’aprenentatge.

4-Plantejar els nous aprenentatges a partir del nivell dels alumnes i de l’experiència viscuda, sempre que sigui possible.

5-Afavorir el descobriment i l’ús de mitjans de comunicació.

6-Potenciar una educació on no hi hagi cap mena d’acció discriminatòria per raons de sexe, raça, religió, mancances físiques, psíquiques, emocionals, …

7-El centre prestarà atenció especial a la diversitat dels alumnes en tot allò que concerneix les seves capacitats físiques i intel·lectuals, com a les seves diferències ètniques o culturals, i hi adoptarà mesures com ara:

 • donar una resposta educativa adaptada a les necessitats, tant pel que fa als aprenentatges particulars com a la seva integració.
 • analitzar situacions de discriminació que s’hi puguin produir.
 • mantenir una actitud crítica i de rebuig a tota discriminació.
 • promoure accions que donin suport especialment als alumnes més desfavorits.

Per tot això sol·licitarem els recursos humans necessaris per poder dur a terme una educació més individualitzada

8-Utilitzar amb fluïdesa les dues llengües oficials.


9-Proporcionar als alumnes instruments d’anàlisi científica i fomentar la capacitat d’observació, de crítica i l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual.


10-Potenciar la relació escola-medi.

D’ÀMBIT INSTITUCIONAL

1.- A nivell de Centre mantenir i potenciar la col·laboració amb les famílies, professorat i personal no docent.

2.- Establir relacions sistemàtiques de col·laboració i coordinació amb institucions externes (educatives, municipals, sanitàries, …).

3.- Participar en activitats culturals educatives en general, proposades per institucions, sempre que siguin coherents amb la P.G.A. i amb els objectius d’aquest P.E.C.

D’ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC

1.- Mitjançant la Comissió Econòmica i de Menjador fomentar que els professors i pares intervinguin en el control i gestió d’aquests àmbits.

D’ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS

1.- Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança del R.R.I., mitjançant la Comissió de Convivència.

2.- Potenciar el treball en equip dels professors mitjançant l’activitat dels equips de cicle i la realització de programacions didàctiques coordinades.

3.- Afavorir la formació del professorat.

4.- Millorar el funcionament general dels serveis de que disposa el Centre (biblioteca, menjador, activitats extraescolars, …).

Espai Josep Roig

QUÈ ÉS I QUÈ SIGNIFICA AQUEST ESPAI?

L’hort del CEIP Son Juny sempre ha estat un espai d’aprenentatge per tot l’alumnat, especialment promogut per Don Pep, en Josep Roig Bauzà, víctima de la COVID-19 l’abril de 2020.

En Pep va ser director del centre durant més de 30 anys, ha estat el mestre de moltes generacions de santjoaners i santjoaneres i ha espargit la seva saviesa en diversos col·lectius del poble. En definitiva, ha deixat una petjada vital a aquest centre i a tota la comunitat educativa.

L’hort era un espai molt present en la seva realitat educativa i és per això que s’ha volgut homenatjar la seva incansable tasca com a docent amb la millora d’aquest mateix lloc.

Durant els mesos de l’estiu del 2020 es va programar i realitzar la reforma amb l’ajuda de voluntaris i voluntàries per crear l’ESPAI JOSEP ROIG: un camp d’aprenentatge obert, variat i flexible amb diferents espais dedicats a l’observació, l’experimentació i la reflexió.

 

QUÈ S’HI POT FER, A L’ESPAI JOSEP ROIG?

Com en qualsevol espai d’aprenentatge, s’hi poden desenvolupar infinitat de pràctiques educatives emprant diverses estratègies metodològiques.

El ventall de possibilitats és molt ampli, ja que l’espai compta amb diverses zones dedicades a l’observació, l’experimentació i la reflexió. No obstant això, cal tenir present la importància de programar didàcticament les sessions que s’hi vulguin realitzar a partir d’una base consolidada, que parteix de les línies pedagògiques que descriuen aquest mateix centre, les quals en Pep va traçar.

És per això que en les activitats que s’hi realitzin, ja siguin periòdiques o permanents, cal que segueixin una sèrie de directrius pedagògiques necessàries per al bon funcionament de l’Espai Josep Roig. 

Aquestes activitats tenen una plantilla per poder ser enregistrades i programades per tal d’agilitzar l’ús d’aquest espai a tot el claustre. 

Exemples d’aquestes activitats són: 

 • activitats de sembrar plantes d’hort, aromàtiques, …
 • activitats d’anatomia, fisiologia i etologia animal i vegetal
 • activitats de meteorologia
 • activitats orals de reconeixement de vocabulari, activitats de recitació de glosses, poemes…
 • activitats d’exploració de silenci
 • activitats d’observació i registre
 • activitats relacionades amb el dibuix al natural, dibuix d’activació de la memòria, altres activitats relacionades amb la plàstica i la botànica
 • activitats de composició matemàtica com els mandales

 

QUINES SÓN AQUESTES DIRECTRIUS PEDAGÒGIQUES?
Partim d’una metodologia activa i innovadora que permeti  la revalorització del treball manual, al mateix temps que el desenvolupament d’habilitats socials i un treball relacionat amb els valors.

 • VALORS: és un dret fonamental de tots infants poder rebre una educació de qualitat. Per això, el/la mestre/a ha de garantir en tot moment que tothom gaudeixi i apliqui els valors de:
  • Igualtat: tots els nins i nines són iguals amb drets i deures, independentment de les seves característiques físiques, culturals, socials… Per tant, tothom ha de tenir exactament les mateixes oportunitats d’aprenentatge.
  • Respecte: cap a tots els individus i cap a tots els éssers vius; això significa respectar les diferències individuals de cada un/a i fins i tot, que siguin valorades positivament. L’empatia i la tolerància han de ser presents en tota la pràctica educativa.

En conclusió, sigui quina sigui la pràctica educativa que es durà a terme a l’Espai Josep Roig, sempre s’ha de regir per la bona coordinació i cooperació, tant entre els docents com entre l’alumnat. Tothom s’hi ha de sentir inclòs; per això, tothom ha de poder participar activament i també, tothom ha de tenir oportunitat de progressar i aprendre. Serà el/la mestre/a l’encarregat/da de garantir l’aplicació d’aquests valors.

 • ROL DEL/DE LA MESTRE/A: L’Espai Josep Roig no és un espai d’esbarjo durant una sessió lectiva. És per això que és molt important que les activitats que s’hi duguin a terme estiguin ben programades. El/la mestre/a sempre ha de tenir un paper actiu, encara que l’estratègia metodològica triada per aquella sessió tengui en compte l’infant com a únic protagonista de l’aprenentatge. El docent ha de guiar en tot moment, proposar nous reptes mentals i observar activament durant qualsevol sessió.
 • ROL DE L’ALUMNAT: L’alumnat ha de ser protagonista de l’aprenentatge. Cal que coneguin els objectius que s’esperen assolir en cada sessió.
 • NORMES DE L’ESPAI: Com ja s’ha esmentat, no és un espai d’esbarjo durant les hores lectives, sinó que és un espai d’aprenentatge obert i dissenyat perquè tothom en pugui gaudir.

Tots  els  mestres i  l’alumnat ha de conèixer les normes abans d’entrar-hi i les ha d’aplicar. Les normes s’han de descriure amb els mateixos alumnes.

 • NORMES I LÍMITS:
  • Dins l’espai de l’hort no podem córrer, hi ha eines, pedres, maressos,.. que no són adients per córrer, ni per afavorir el treball de concentració.
  • Parlam als companys amb respecte i amb un to de veu normal o fluix, per tal d’evitar renous que destorbin l’observació de la fauna (ocells, tudons, tórtores, mèl·leres, …).
  • Per emprar eines de ferro (xapeta, rastrell, càvec,… ) hem d’estar a una distància d’un metre.
  • Els infants que no poden seguir les normes o  les instruccions dels adults,  no poden seguir dins  l’espai, han de marxar i anar amb el seu tutor/a corresponent.
  • Dins l’espai s’han d’emprar botes. Aquest és el calçat més adient per protegir-se el peus i també per no embrutar-se.
  • Quan s’acaba  una  tasca els materials i eines  es recolleixen al lloc pertinent.
 • EL MATERIAL: Tornant fer referència als valors de igualtat i respecte descrits anteriorment, l’alumnat ha d’entendre que tot el material és de tothom, i tothom té el mateix dret i el mateix deure d’emprar-lo amb cura i amb consciència, així com també, de desar-lo de la mateixa manera. El mestre haurà de mostrar com s’utilitza cada material, a on el podem trobar i a on i com el podem arraconar.
 • LA METODOLOGIA: Es pretén que prevalgui l’educació viva. Es basa en un desenvolupament integral, és a dir, que engloba totes les capacitats humanes des de diferents àmbits (cognitius, físics, emocionals, espirituals…). Aquest enfocament metodològic cerca respectar els estadis de desenvolupament de cada una de les etapes evolutives que cada infant ha de transitar. 
 • LA IMPORTÀNCIA DE L’ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ: A l’Espai Josep Roig s’hi ha dissenyat un lloc d’assemblea amb l’objectiu que es pugui dedicar sempre un temps de la sessió a reflexionar i a aprendre conjuntament amb les aportacions de tots els companys i companyes. 

Així doncs, es pretén que la sessió es divideixi en: 

 1. INTRODUCCIÓ: Explicar què és aquest espai i quin és l’objectiu de la sessió.
 2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
 3. CLOENDA: Reflexionar sobre el que hem après.

 

L’Espai Josep Roig representa per a l’escola de Son Juny i pel poble de Sant Joan un espai educatiu de contacte amb la natura, d’experimentació, d’observació, de reflexió i de memòria a la figura del mestre Josep Roig i a les línies pedagògiques que ell va traçar.