La nostra escola

El CEIP Son Juny és un centre d’Educació Infantil i Primària.

La llengua vehicular i d’ensenyament del centre és la llengua catalana.

Intentam treballar segons uns principis metodològics on l’infant elabora els seus aprenentatges a partir del que ja sap. El/la mestre-a actua com a guia, orientador, facilitador del treball, motivador creador de problemes… Aquesta metodologia es basa en els següents principis:

 • L’activitat del nin-a entesa a dos nivells:

  mental (reflexionar, analitzar, sintetitzar, comparar…)

  fcsica (observar, manipular, moure’s, parlar, tocar…)

 • Aprenentatge:

  significatiu

  funcional i útil

  motivador

 • Consciència del procés d’aprenentatge

 • Atenció a la diversitat

 • Autonomia de l’alumne-a

*El centre edita cada curs una agenda escolar per als alumnes adaptada a les característiques específiques del centre.

*Per a necessitats específiques d’orientació pedagògica i escolar comptam amb la intervenció quinzenal d’una especialista de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica de la Conselleria, una mestra de Pedagogia Terapèutica i una d’atenció a la diversitat.

*Per atendre necessitats socio-econòmiques d’alumnes i famílies podem recórrer als Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla.

*L’actual plantilla de mestres possibilita la realització d’un pla important d’atenció a la diversitat (alumnes provinents d’altres indrets i països amb desconeixement de la nostra llengua, alumnes amb necessitats educatives específiques,…)

El Menjador escolar

L’horari és de 12,30 a 14,30 h. de dilluns a dijous; de 14 a 15 h, els divendres i mesos de setembre i de juny. És un servei dirigit a tots els alumnes escolaritzats. Es fan diferents torns en funció de l’edat.
L’atenció dels alumnes durant el temps d’espera i del dinar és realitzada per monitors i alguns mestres.

El servei de menjador és utilitzat diàriament per uns 70 nins i nines.

El cost a partir del setembre del XXXXXXXXXXX és de XXXXXXXXXXXX euros/dia per als alumnes fixes i de XXXXXXXXXX euros/dia per als alumnes eventuals.

L’empresa que té l’adjudicació del servei des del curs 2001/2002 és Belén Fernàndez de Castro Ugarte.

Una comissió integrada per mestres, pares i alumnes usuaris, fa un seguiment del funcionament del menjador i de la proposta de menús.

Horari Escolar

L’horari del Col·legi Públic Son Juny és de dilluns a dijous de les 9:00 del matí­ a les 12:30 del migdia i de les 14:30 del migdia a les 16:00 de l’horabaixa. I els divendres de les 9:00 del matí­ a les 14:00 del migdia.

Els mesos de setembre i juny el centre realitzarà jornada continuada de les 9:00 del matí­ a les 14:00 del migdia cada dia.

Relació amb l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Joan és el responsable dels serveis de manteniment, neteja i vigilància de les instal.lacions escolars.

Cada curs atorga al centre una ajuda econòmica per a la realització de diverses activitats complementàries i per a l’adquisició d’equipament i material escolar.

Contactar amb l’escola

Col·legi Públic Son Juny

Passeig Joan Mas, s/n

07240 Sant Joan – Mallorca – Illes Balears Telèfon i fax: 971 526 251

Correu electrònic: ceipsonjuny@educacio.caib.es

Deixa un comentari